§ Vedtægter for LSP §


§1. Klubbens formål:
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af øvelser, ridekonkurrencer samt kurser af forskellig art.
Klubben blev stiftet under navnet: Vestlollands Sportsrideklub. Navneændringen trådte i kraft pr. 1. Juli 1968.
Klubbens hjemstedskommune er Nakskov.

§2. Optagelse:
I klubben kan optages aktive medlemmer og støttemedlemmer. Personer under 18 år optages som juniormedlemmer og er ikke stemmeberettigede i økonomiske henseender, men kun i sportslige interesser.
Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til kassereren. Medlemmer, der er fyldt 25 år, overføres automatisk til passivt medlemskab pr. 1/1 i det år de fylder 25 år. Disse medlemmer skal selv henvende sig til kassereren, for igen at få aktivt medlemskab.

§3. Kontigent:
Nye medlemmer opkræves et kontingent på 15 kr. Kontingentet betales helårligt. Såfremt et nyt medlem indmeldes inden for de første 6 måneder af kontingentåret, skal der betales kontingent for hele året. Hvis indmeldelsen sker i sidste halvår af kontingentåret, skal der kun betales kontingent for 6 måneder.
Fuldgyldigt medlemskab opnås, når kontingentet er betalt.
Bestyrelsen fastsætter kontingentet og kan udskrive ekstra kontingent for de medlemmer, der benytter klubbens faciliteter.

§4. Betalingsfrist
Bestyrelsen er forpligtiget til, senest en måned før forfaldsdagen, at sende en opkrævning til samtlige medlemmer. Hvis kontingentet ikke er indbetalt, senest en uge efter forfaldsdagen, sendes en skriftlig påmindelse til pågældende medlem. Er kontingentet ikke betalt senest d. 31/3, slettes vedkommende af medlemslisten og overføres til restancelisten. Man kan derefter kun optages som nyt medlem påny ved betaling af restance og evt. nyt indskud.
Udmeldelse skal ske skriftligt.

§5. Valgberettigede:
Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. De vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen, dog således, at hhv. 3 og 4 medlemmer skal gå på valg hvert andet år. Formand og kasserer bør ikke gå på valg samtidig.
Desuden vælges der 2 suppleanter. Alle medlemmer over 18 år er valgberettigede dog med den undtagelse, at nære familiemedlemmer ikke samtidig kan sidde i bestyrelsen. I tilfælde af vacance kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil næste generalforsamling finder sted. Bestyrelsen vælger formand, næstformand, sekretær, kasserer samt formænd til udvalgene.

§6. Bestemmelser for bestyrelsesbeslutninger.
Bestyrelsen skal træde sammen på forlangende af 1 bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og ved dennes fravær næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Hvis formanden er fraværende, træder næstformanden i dennes sted.

§7. Sekretæren:
Sekretæren fører protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af samtlige fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne har ret til, at gennemse protokollen ved henvendelse til bestyrelsen.
Sekretæren indfører endvidere referat fra generalforsamlingen i protokollen, som underskrives af dirigenten.

§8. Bestyrelsens virksomhed:
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle dispositioner vedrørende dens virksomhed.
Medlemmer og bestyrelse hæfter dog ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der skønnes behov for.

§9. Regnskab og revision
Regnskabet afsluttes 31. dec. og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal forinden være revideret af to revisorer, der er blevet valgt for et år ad gangen på en ordinær generalforsamling.

§10. Overtrædelse af love:
a) Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have mulighed for at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse kan ikke appeleres. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

b) I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

c) I det af §10b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles for Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).

§11. Startberettigelse ved stævner:
Aktive medlemmer er forpligtigede til at yde en arbejdsindsats for L.S.P. for at være startberettigede til klubstævner, hvis bestyrelsen anser det for nødvendigt. Arbejdets art, tid og sted bestemmes i fællesskab af bestyrelsen og vedkommende medlem.

§12. Afstemning på generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er klubben højeste myndighed.
Beslutninger tages på generalforsamlingen ved simpel afstemning (stemmeflertal). Afstemningen foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Man skal have været medlem af klubben i mindst 3 mdr. for at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert medlem højest overdrages/medbringe 1 fuldmagt.

§13. Forandringer og eksklusion:
Til forandringer af lovene og eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

§14. Tidspunkt for generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før den ordinære
generalforsamlings afholdelse. Tid og sted for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden samt evt.
ændringsforslag, bringes skriftligt til medlemmernes kendskab med minimum 14 dages varsel.

§15. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 15 medlemmer skriftligt indgiver begæring derom med meddelse om dagsorden samt evt. lovændringsforslag. Denne begæring skal bestyrelsen efterkomme således, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 20 dage efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen sker på samme måde som ved den ordinære generalforsamling.

§16. Valg af bestyrelse:
Ved valg af bestyrelse ( i henhold til §5 ) tildeles hvert medlem lige så mange stemmer, som der er ledige bestyrelsespladser. Hvert stemmeberettiget medlem kan maximalt bruge en stemme på hver kandidat og kan desuden undlade at bruge en eller flere stemmer.
De kandidater, der opnår flest stemmer, udgør den ny/genvalgte del af bestyrelsen.

§17. Klubbens opløsning:
Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom
vedtages på 2 generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at
opløsningen vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.
Ved opløsning af klubben skal kasserer of formand sørge for, at alle klubbens økonomiske forpligtigelser betales og /eller afsluttes.
Klubbens materiale sælges på auktion, der er bekendtgjort i Hippologisk Tidsskrift.
Er der derefter økonomisk overskud, forvaltes det af Sparekassen Lolland, Nakskov Kommune eller en advokat.
Formand og kasserer udpeger en af de tre nævnte som forvaltende myndighed. Den forvaltende myndighed godkendes endeligt af et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Beløbet kan udbetales til en ny rideklub der opfylder følgende bestemmelser:
1: Har hjemsted i Nakskov Kommune.
2: Har mindst 30 medlemmer i Nakskov Kommune.
3: Er medlem af Nakskov Sportsråd.
4: Har været medlem af Dansk Rideforbund i mindst et år.

§18. Lollands Sportsrideklub er medlem af:
Nakskov Sportsråd og Dansk Rideforbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorefter klubben og hvert enkelt medlem er forpligtigede til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer, love og bestemmelser, undertegnede af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Revideret 22/10 1998


af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Revideret 22/10 1998